top of page
A group of women at a business meeting

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PURRING OG INKASSO

VILKÅR OG BETINGELSER 

Avtalevilkår


Dette er en rettslig bindende avtale mellom Collectors AS (org.nr. NO 824 879 222 MVA) og deg som
kjøper av våre tjenester.


Avtalen består av:
1. Definisjoner og formål
2. Bestilling og vilkår
3. Tjenester
4. Plikter og fullmakter
5. Økonomi
6. Mislighold og oppsigelse
7. Ansvarsbegrensninger
8. Tvister
 
1. Definisjoner og formål

 

Definisjoner

Collectors AS blir heretter omtalt som “leverandør”. Bestiller (deg) som “oppdragsgiver”. Denne
avtalen omtales som “avtalevilkår”.

 

Formål

Leverandør skal innfordre forfalte pengekrav på vegne av oppdragsgiver etter de til enhver tid gjeldende lover og regler.
 
2. Bestilling og vilkår

Oppdragsgivers bestilling er bindende når bestillingsskjema er innsendt med aksept av
avtalevilkårene. Ved bestilling og aksept av avtalevilkår innestår bestiller for å ha fullmakt fra
oppdragsgiver til å bestille. Leverandør forbeholder seg retten til å kontrollere opplysninger fra oppdragsgiver mot offentlige registre.
 
3. Tjenester
Tjenestene utføres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste som kommer frem på leverandør sin hjemmeside.​

Fakturaservice

 • Avtale om fakturaservice gjøres separat.

 

Purring/Inkasso

 • Leverandør skal utføre purre- og inkassooppfølgingen for oppdragsgiver. 

 • Alle oppdrag startes med purring og inkassovarsel, med mindre annet særskilt avtales.

 • Skyldner vil bli avkrevet gebyr og salær i samsvar med inkassoforskriften kapittel 1 og 2.

 • Ved purring overfor skyldner hvor kravet er oppstått i egenskap av å være næringsdrivende, vil skyldner bli avkrevet standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3a.

 

Overvåkning

 • Leverandør iverksetter langtidsovervåkning for kravene når det er fastslått at skyldner ikke er søkegod, eller når saken ikke er løst innen 12 måneder etter kravet er mottatt til utenrettslig innfordring av Leverandør.

 • Saker som ligger til overvåkning, kan ikke tilbakeføres til ordinær inkasso.

 

Utenlandsinkasso

 • Inkasso overfor skyldner som er bosatt eller har forretningssted utenfor Norge, må avtales særskilt.

 • Kostnadene ved utenlandsinkasso dekkes i sin helhet av oppdragsgiver. Prisene avhenger av i hvilket land innfordring skjer. 

 

Kredittopplysning

 • Kredittopplysninger som foretas i forbindelse med innfordring av løpende oppdrag dekkes av

leverandør.

 

Oppsøk

 • Oppsøkende virksomhet må avtales særskilt.

 
4. Partenes plikter og fullmakter

 

Oppdragsgiver 

 • Oppdragsgiver innestår for at informasjonen som gis ved registrering av kravet er korrekt og fullstendig, samt at fordringen er reell og ikke omtvistet.

 • Oppdragsgiver plikter å kontrollere at kravet er forfalt og ikke betalt før det gis ordre om å igangsette purring og inkassotjenester.

 • Hvis det er avtalt at Oppdragsgiver skal sende inkassovarsel selv, plikter Oppdragsgiver å sende gyldig inkassovarsel i samsvar med inkassoloven § 9. På forespørsel fra Leverandør, skal inkassovarslet fremlegges for kontroll.

 • Oppdragsgiver forplikter seg til å ikke oversende krav mot mindreårige.

 • Oppdragsgiver plikter snarest å informere Leverandør om innsigelser og andre forhold av betydning for kravet. Dette gjelder også forhold som oppstår etter at kravet er oversendt Leverandør.

 • Oppdragsgiver plikter å oversende kopi av kravsgrunnlaget (fakturakopi, gjeldsbrev el.) når leverandør etterspør dette.

 • Oppdragsgiver plikter å overholde god forretnings- og inkassoskikk i henhold til inkassoloven § 8.

 • Dersom oppdragsgiver ikke besvarer leverandør sine henvendelser innen 14 dager, kan leverandør avslutte saken og belaste oppdragsgiver for provisjon, påløpt salær og omkostninger.

 • Oppdragsgiver skal henvise skyldner til leverandør ved henvendelser om kravet etter at kravet er oversendt leverandør.

 • Ved parallell inndriving fra oppdragsgivers side vil innsendt sak avsluttes og provisjon, påløpte salær og omkostninger belastes oppdragsgiver.

 • Oppdragsgiver plikter å møte som part ved behandling i forliksråd når det er nødvendig etter tvistelovens regler.

 • Oppdragsgiver skal straks melde fra til leverandør ved direkte innbetaling fra skyldner til Oppdragsgiver.

 • Oppdragsgiver skal straks informere leverandør om endringer hos Oppdragsgiver, herunder, men ikke begrenset til, kontonummer eller annen juridisk informasjon.

 

Leverandør

 • Leverandør skal iverksette nødvendige tiltak for å få kravet betalt.

 • Leverandør er ansvarlig for å foreta innfordringen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med kravet til god inkassoskikk jf. inkassoloven § 8.

 • Leverandør skal sende oppdragsbekreftelse om at kravet er registrert og arbeidet med å inndrive kravet er påbegynt.

 • Leverandør skal underrette om sakens utvikling og rapporter enten per e-post eller i kundeportalen på https://flexiportal.no/collectors/Webdebtcollection/Default.aspx 

 • Leverandør skal underrette Oppdragsgiver når innsigelser mottas og stanse behandling av saken inntil tvist er avklart.

 

Fullmakter

 • Leverandør har fullmakt til å inngå avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser.

 • Leverandør har fullmakt til å iverksette Forliksklage / inngi Utleggsforretning.

 • Leverandør har fullmakt til å sende konkursvarsel overfor skyldner. 

 • Leverandør kan kan redusere kravet med inntil 50% av hovedstol når saken er overført til overvåking for å få løsning på sak.

 • Leverandør har fullmakt til å slette inntil 100 % av påløpte renter om dette kan føre til innfrielse av kravet.

 • Leverandør har fullmakt til å avslutte sak dersom oppdragsgiver ikke har besvart leverandør sin henvendelse innen 14 dager.

 • Leverandør har fullmakt til å avslutte omtvistet krav som ikke er avklart innen 14 dager etter at innsigelse er framsatt.

 • Leverandør har fullmakt til å overføre saker til overvåkning, når leverandør vurderer at skyldner ikke er søkegod, og overvåking finnes hensiktsmessig. 

 • Leverandør har fullmakt til å overføre saker til overvåkning, når leverandør vurderer at skyldner ikke er søkegod, og overvåking finnes hensiktsmessig. 

Elektronisk kommunikasjon

 • Kommunikasjon mellom partene kan foregå elektronisk.

 
5. Økonomi
 

Priser​

 • Leverandør beholder gebyr og inkassosalær som er avkrevet og betalt av skyldner. Dette gjelder også standardkompensasjon jf. forsinkelsesrenteloven §3a.

 • Leverandør beholder 8% av innbetalt fakturabeløp + 100% av forsinkelsesrenten.

 • Leverandør beholder 40% av innbetalt fakturabeløp + 100% av forsinkelsesrenten på fakturaer som er eldre enn 1 år.

 • Oppdraget avregnes i henhold til gjeldende priser som kommer frem på leverandør sin hjemmeside. 

 • Oppdragsgiver godtar leverandør sine priser ved oversendelse av oppdrag.

 • Leverandør forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forhåndsvarsel når endringer skyldes pålegg fra offentlige myndigheter. 

 • Oppgitte priser er uten mva om ikke annet er avtalt særskilt.

 

Ved direkte innbetaling til oppdragsgiver

 • Betaling direkte til oppdragsgiver etter at oppdraget er oversendt leverandør skal behandles på lik linje som om betalingen var gjort til leverandørens klientkonto, og avregnes på samme måte.

 • Ved direkte innbetaling til oppdragsgiver, så forbeholder leverandør seg retten til å inndrive restbeløp, slik som påløpte gebyr og salær, samt eventuelle rettsgebyr.

 

Dekningsrekkefølge ved innbetaling

 • Ved innbetalinger dekkes rettsgebyr først, deretter salær, hovedstol og renter.

 

Trekking av krav

 • 0-10 dager: Kostnadsfritt

 • Etter 10 dager: Oppdragsgiver avregnes som om kravet er fullt betalt av skyldner.
   

Rettsgebyr og salær for iverksettelse av rettslige skritt

 • Rettsgebyr til det offentlige i forbindelse med utsending av forliksklage og utleggsforretning forskutteres av leverandør og avkreves skyldner dersom en rettslig beslutning tilsier dette, eller det inngås en forliksavtale med skyldner som betaling av rettslige sakskostnader.

 • For melding av krav i konkursbo og gjeldsordning faktureres oppdragsgiver 1 rettsgebyr (1 rettsgebyr 2024 = kr. 1277,00).

 • Ved begjæring av tvangssalg og konkurs vil forskudd på rettsgebyr bli krevd innbetalt før igangsettelsen. Salær til advokat ved begjæring av konkurs betales av Oppdragsgiver etter særskilt avtale.

 • Omkostningsrisikoen for rettsgebyr og salær for rettslige skritt bæres av oppdragsgiver.

 • Ved avslutning av uløst sak faktureres oppdragsgiver for utestående rettsgebyr og salær for iverksettelse av rettslige skritt. 

 • Etter forfall beregnes lovfestet forsinkelsesrente og standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3a.

Motregning

 • Leverandør har motregningsrett i innbetalinger til porteføljen, også for krav mot Oppdragsgiver som knytter seg til andre saker enn den betalingen refererer seg til. 

 • Dette gjelder også om oppdragsgiver inngår gjeldsforhandlinger, går konkurs, melder oppbud, tvangsoppløses e.l.
   

Avregning

 • Alle innbetalinger på saker skjer til Leverandørens klientkonto.

 • Avregning med utbetaling til oppdragsgiver foretas 1 gang hver uke.

 • Dokumentasjon sendes oppdragsgiver på hver avregning.

 • Renter på klientkonto tilfaller leverandør.

 

Endringer og avvikling

 • Dersom leverandør endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, skal oppdragsgiver ha rett til å kreve kravene tilbakeført ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. 

 • Det samme gjelder dersom leverandør ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet i henhold til inkassoloven.

 • Leverandør er ikke ansvarlig for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold som er utenfor leverandør sin kontroll.

 • Leverandør har anledning til å overdras denne avtalen til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser. 

 • Leverandør forbeholder seg retten til å kunne foreta prisendringer.

 • Unntatt fra prisendring er allerede løpende krav som ligger til oppfølging hos leverandør.

 
6. Mislighold og oppsigelse

 

Mislighold

 • Leverandør har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart hvis oppdragsgiver sender over ubegrunnede eller falske krav.

 • Leverandør har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart om oppdragsgiver har benyttet leverandør sine tjenester med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

 • Oppdragsgiver er ansvarlig for tap som oppstår for leverandør og som skyldes grov uaktsomhet fra oppdragsgiver.
   

Oppsigelse

 • Avtalen er løpende med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

 • Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundeservice@collectors.no.

 • Dersom oppdragsgiver ønsker å trekke saker som allerede er oversendt leverandør ved avtalens opphør, må oppdragsgiver utbetale leverandør provisjon, påløpte salærer og omkostninger på sakene.

 
7. Ansvarsbegrensninger

 • Leverandør er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser og tap som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure. 

 • Leverandør plikter ikke å erstatte oppdragsgivers direkte økonomiske tap med mindre tapet er oppstått som følge av grov uaktsomhet fra leverandøren. Leverandøren kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for oppdragsgivers indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap. Dette selv om leverandør har varslet oppdragsgiver om muligheten for slik skade. 

 • Leverandør er ikke ansvarlig for data som oppdragsgiver legger inn i kundeportalen.

 • Tekst og lenker på leverandør sin hjemmeside kan inneholde feil og mangler, og leverandør fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser av dette.

 
8. Tvister

 • Tvister i anledning denne avtale hører inn under de ordinære domstoler.

 • Verneting for denne avtalen er leverandør sitt til enhver tid gjeldende verneting.

Vilkårene sist revidert 29. August 2023

bottom of page