top of page
A group of women at a business meeting

VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAKTURERT

1 Partene og avtalen

 

Tjenester tilbudt via fakturert.no leveres av selskapet Fakturert AS, org. nr. 926 492 438, Havnegata 9, 7010 Trondheim med postadresse PB 1286 Torgarden, 7462 Trondheim  (heretter Fakturert). Kunden er den virksomhet som registrerer seg som bruker av de tjenester som Fakturert tilbyr via digitalt kunderegistreringsskjema (heretter Brukeren).

 

Avtalen gjelder mellom Fakturert som leverandør og Brukeren som kunde. Rettigheter og plikter mellom Fakturert og Brukeren reguleres av de vilkår og betingelser som fremgår av dette avtaledokumentet med tilhørende bilag. Ved registrering som Bruker på Fakturert, aksepterer Brukeren disse avtalevilkårene (heretter Avtalen).

 

2 Ytelsen


2.1 Vilkår for å kunne benytte tjenesten

 

Person med fullmakt til å binde Brukeren må inngå denne Avtalen med Fakturert, herunder gi
tilstrekkelige opplysninger til at Fakturert har mulighet til å gjennomføre kundekontroll dersom dette blir nødvendig.

 

Mindreårige har ikke anledning til å ta i bruk Fakturert sine tjenester uten at det foreligger et skriftlig
samtykke i samsvar med vergemålsloven § 11.

 

Ved bruk av Fakturert må bedriften være registrert som en juridisk person (aksjeselskap,
enkeltmannsforetak eller annen representert organisasjonsform) i Norge og ha bankkonto i en norsk
bank.

 

Brukeren må ha satt seg inn i og akseptert denne Avtalen.

 

Fakturert reserverer seg retten til å nekte godkjenning for bruk dersom den registrerte Brukeren ikke
oppfyller vilkårene i henhold til denne Avtalen. Det samme gjelder dersom Fakturert finner at Brukeren
innebærer en uakseptabel risiko for Fakturert, det vil si bedrifter eller foretak med lav kredittrating,
bedrifter eller foretak som kan skade Fakturert sitt omdømme eller bedrifter eller foretak som bryter
norsk lov.

 

Dersom Brukeren endrer navn, adresse, bransje, kontonummer eller andre relevante opplysninger, skal
Fakturert straks varsles om dette. Varsel skal sendes per e-post til post@fakturert.no. Brukerinformasjon
skal jevnlig oppdateres på Brukerens brukerprofil.


2.2 Tjenesteytelsen

 

Fakturert er en tjenesteyter hvor Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av fakturaer. Fakturert muliggjør registrering av faktura, utsendelse av faktura, utsendelse av fakturakopier, betalingsoppfølging av sendte fakturaer m.m.

Betalingsoppfølging etter forfall skjer av vår samarbeidspartner Collectors AS, som er leverandør av purre – og inkassotjenester. Det er egne vilkår for purring og inkasso.

 

All utsendelse av faktura er å betrakte som næringsvirksomhet. Brukeren aksepterer ved inngåelse av
denne Avtalen at bruk av tjenester levert av Fakturert faller inn under kategorien næringsvirksomhet.
Dette er uavhengig av om Brukeren sender ut faktura i sitt eget navn eller virksomhetens navn.

 

3 Brukerens anvendelse av ytelsen


Brukeren får på de vilkår som fremgår av denne Avtalen en ikke-eksklusiv, betalbar, ikke-overførbar
bruksrettighet til produktene som dekkes av tjenestene, i tjenesteperioden.

 

Brukerens bruk av Fakturert sine tjenester som det abonneres på begrenses til Brukerens ordinære
virksomhet i landet hvor Brukeren har hovedkontor. Med Brukerens ordinære virksomhet menes alle
aktiviteter som er eller med rimelighet kan bli en del av Brukerens virksomhet som foregår i ledd av
næringsvirksomhet. Anvendelsen av Fakturert gjelder kun for faktura sendt til mottaker på norsk adresse.


Brukeren kan kun benytte Fakturert til å sende enkeltstående fakturaer og kun når det foreligger gyldig
avtalegrunnlag for dette mellom Brukeren og sluttkunden. Utsendelse av massefaktura er ikke tillatt og
vil anses som et vesentlig mislighold i henhold til denne Avtalen.

 

Brukeren kan ikke benytte Fakturert til salg av produkter og tjenester som er forbudt i Norge eller til
aktiviteter som ikke er i henhold til norsk lov og som kan skade Fakturert sin merkevare og omdømme.

 

Brukeren har eneansvar for å innberette lovpålagt dokumentasjon til myndighetene.

 

Bruker legger selv inn data som grunnlag for utsendelse av faktura, og innestår for at informasjonen er korrekt. Valg av forsendelsesmåte og evt. betalbare tjenester gjøres for hver enkelt faktura.

 

Brukeren må selv registrere betalinger på fakturaer og evt. endringer i kravet, i fakturasystemet.

 

3.1 Betalingsoppfølging, purre- og inkassotjenester


Brukeren har anledning til å velge bort automatisk purring og inkasso når det registreres inn faktura. For saker som blir oversendt til purring og inkasso har Brukeren akseptert vilkår og betingelser for purring og inkasso.

Dersom automatisk oversendelse til betalingsoppfølging ikke er valgt bort, mottar Brukeren SMS-varsel 3 dager etter fakturaforfall med varsel om at kravet oversendes til Collectors om med mindre betaling er registrert eller Bruker stanser overføringen. 10 dager etter SMS mottar du epost fra Collectors AS med informasjon om ubetalte fakturaer som er overført til oppfølging. Du må da kontrollere om faktura er betalt eller ikke og gi tilbakemelding på om du ikke ønsker at ubetalt faktura skal følges opp av Collectors AS.

 

Dersom betaling eller stans av saken ikke er registrert innen 13 dager etter fakturaforfall, oversendes kravet til Collectors som overtar den videre dialogen med Bruker.

Når Brukeren legger inn en faktura med forfallsdato som allerede har passert, vil denne bli oversendt til Collectors AS dagen etter.

 

Brukeren er ansvarlig for å løpende kontrollere om faktura betales, og å registrere innbetalinger eller endringer i kravet i fakturasystemet uten ugrunnet opphold. Dette gjelder også etter kravet er oversendt til Collectors.

Bruker plikter for øvrig å sette seg inn i sine forpliktelser og rettigheter etter betalingsoppfølging er overtatt av Collectors, som fremgår av vilkår og betingelser for purring og inkasso.


4 Personvern og informasjonssikkerhet


4.1 Personvernopplysninger


Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Brukeren som behandlingsansvarlig og Fakturert som
databehandler i henhold av de personopplysninger som behandles gjennom bruk av Fakturert sine
tjenester.

 

Brukeren er behandlingsansvarlig i henhold til GDPR for de personopplysninger som samles inn og
behandles i forbindelse med kjøp og salg av de varer og tjenester som Brukeren tilbyr til sine kunder.
Fakturerts behandling av personopplysninger på vegne av Brukeren som behandlingsansvarlig reguleres av denne Avtalen. Eventuelle endringer i behandling av personopplysninger i henhold til denne Avtalen skal meddeles Brukeren.

 

Partene skal behandle personopplysninger i tråd med personvernforordningen (forordning 2016/679)
("GDPR"), personopplysningsloven med forskrifter og annet regelverk som gjennomfører
personvernforordningen.


Fakturert skal ved forespørsel bistå Brukeren med å oppfylle pliktene etter personvernforordningens
artikkel 15-17, 28 og 32-36 ved å innen rimelig tid tilgjengeliggjøre dokumentasjon i den grad det er
nødvendig for å oppfylle forpliktelsene etter forordningen. All bistand fra Fakturert skal foretas etter
skriftlig anmodning og faktureres med avtalt timehonorar etter medgått tid.

 

Ved behandling av personopplysninger gjennom fakturaprogrammet vil Fakturert lagre, behandle og
overføre data knyttet til navn, telefonnummer, epost og adresse til registrerte Brukere og deres kunder.

 

Ved inngåelsen av denne Avtalen bekrefter Brukeren at det foreligger tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger og at disse behandles i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

 

Brukeren har plikt til å melde avvik til Datatilsynet og eventuelt til de registrerte uten ugrunnet opphold.

4.2 Sikkerhet

 

Ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan Fakturert heve avtalen i samsvar med punkt 9.

 

4.2.1 Svindel

 

Fakturert har rett til å kontrollere Brukerens overholdelse av denne Avtalen. Brukeren plikter å rette seg
etter tiltak som Fakturert iverksetter for å redusere svindelforsøk.

 

4.2.2 Terrorbekjempelse

 

Dersom Fakturert får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at Brukeren benytter tjenestene på
ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller Brukeren har latt andre benytte tjenesten på slik måte kan
Fakturert iverksette tiltak for å stoppe eller håndtere situasjonen.


4.2.3 Hvitvasking

 

Fakturert har rett til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende gjennom kundeforholdets varighet. Brukeren plikter å gi fyllestgjørende opplysninger i forbindelse med Fakturert sin plikt til gjennomføring av kundekontroll. Dersom det gjøres endringer som er relevante for kundeforholdet eller det foretas endringer av reelle rettighetshavere, skal Brukeren varsle Fakturert om dette straks.

 

4.2.4 Terminering av Avtalen

 

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene i punkt 4.2 innebærer vesentlig mislighold av Avtaleforholdet fra Brukerens side og Fakturert har rett til å heve av Avtalen i samsvar med bestemmelsene inntatt i punkt 9. Fakturert har også anledning til å anmelde og/eller rapportere Brukerens anvendelse av produktplattformen til relevante myndigheter.

 

5 Immaterielle rettigheter og markedsføring


Fakturert beholder alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten. Brukeren får en midlertidig,
begrenset bruksrett til å benytte tjenesten, herunder merkevaren Fakturert, til å informere om Fakturert
som betalingsmetode i sin virksomhet. All bruk av Fakturert sine immaterielle rettigheter skal skje i
henhold til denne Avtalen.


Enhver bruk av Fakturert sine immaterielle rettigheter i markedsføring krever skriftlig forhåndssamtykke
fra Fakturert.


Denne bruksretten fratas ved opphør av Avtalen der Brukeren er forpliktet til å fjerne alt materiell
forbundet med Fakturert sine immaterielle rettigheter og fjerne alle henvisninger til tjenesten.

 

6 Vederlag for bruk av Fakturerts tjenester


Brukeren skal betale Fakturert vederlag for tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende
pris- og betalingsbetingelsene som fremkommer på hjemmesidene til Fakturert.

Betalbare tjenester blir fakturert månedlig med 7 dagers betalingfrist. Et administrasjonsgebyr på kr 49 eks mva tilkommer

 

Ved unnlatt betaling fra Bruker innen betalingsfristen, kreves det forsinkelsesrenter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven.

 

Ved purring til Brukeren på forfalte tjenester, benyttes Standardkompensasjon for inndrivelse,

som er fastsatt hvert halvår fra Regjeringen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2024/id3019071/).


7 Avtaleperiode og oppsigelse

7.1 Avtaleperiode


Avtalen trer i kraft når Brukeren har fullført registrering og verifisert denne. Avtalen skal gjelde frem til Avtalen bringes til opphør i samsvar med disse Avtalevilkårene.

7.2 Heving av avtale og stenging av konto


Brukeren har rett til å stenge/slette sin konto hos Fakturert ved å sende en anmodning om dette på
epost, post@fakturert.no, hvor det oppgis minst en av enten mobilnummer eller e-post benyttet ved
innmelding.


Fakturert har anledning til å overdra denne Avtalen til tredjepart til samme betingelser, men uten
endringer i de løpende betingelser som er avtalt med Brukeren.

 

8 Ansvar

Brukeren er ansvarlig for sin bruk av tjenesten, for kundedata og kommunikasjon med andre mens Brukeren benytter Fakturert sine tjenester og betalbare tjenester. Brukeren plikter å overholde de krav ved bruk som følger av denne Avtalen.


Fakturert har ikke ansvar for at fakturaer utstedt av Brukeren blir betalt.
Fakturert skal levere tjenester i samsvar med alminnelig faglig standard. Brukeren aksepterer at produktene kan ha feil, og at så langt annet ikke følger av skriftlig avtale mellom partene, leveres produktene "som de er".


Fakturert kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tap for Brukeren som er relatert til tjenesten og denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap.

Dette gjelder uavhengig av årsaken til tapet, og selv om Fakturert har varslet Brukeren om muligheten for slik skade.

 

Fakturerts erstatningsansvar ved reklamasjon er under enhver omstendighet begrenset til prisen for
Tjenesten.


Fakturert er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure, for
eksempel skader som skyldes strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil
m.m.


Brukeren er ansvarlig for tap som oppstår for Fakturert og som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra
Brukeren.

9 Mislighold


Det foreligger mislighold fra Brukerens side i de tilfeller Brukeren ikke oppfyller sine plikter i henhold til denne Avtalen.


Fakturert har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling fra Brukeren og til å helt eller delvis heve avtalen som følge av Brukerens mislighold.

 

Fakturert kan uten forutgående varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom Brukeren
settes under administrasjon eller konkursbehandling.


En Part har rett til å avvise betalingsoppdrag og si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig
varsel til den andre Parten hvis det i forbindelse med den annen Parts virksomhet åpnes
gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende,
forutsatt at dette ikke strider med ufravikelig lov.


Fakturert kan uten forutgående varsel avslutte kundeforholdet dersom dette har vært inaktivt de siste
12 månedene.


Heving for betalingsmislighold skal ikke skje dersom Brukeren betaler forfalt vederlag, med tillegg av
forsinkelsesrenter, før fristen utløper. Brukerkontoen vil i slikt tilfelle åpnes igjen.

 

Ved misbruk som for eksempel utstedelse av fakturaer i strid med gjeldende lover og regler kan
Fakturert stenge Brukerens konto umiddelbart.


Fakturert har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart dersom Brukeren har benyttet Fakturert sine tjenester med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

10 Diverse


Fakturert har rett til å benytte underleverandører, men skal være ansvarlig for underleverandørers
oppfyllelse som for sin egen oppfyllelse.

 

11 Tvister

 

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett, der hver av
partene kan kreve tvisten avgjort ved de ordinære domstoler.

 

Verneting for denne Avtalen er Fakturerts forretningsadresse.

Vilkårene er sist revidert 01.04.24

bottom of page